Dobra nowina

Czym jest dobra nowina?
“Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.” (Ewangelia Marka 1.15)
” Przez nią również będziecie zbawieni, jeżeli ją zachowacie tak, jak wam rozkazałem… Chyba żebyście uwierzyli na próżno. Przekazałem wam na początku to, co przejąłem; że Chrystus umarł – zgodnie z Pismem – za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem;”. ( 1Koryntian 15:2-4)

Ewangelia Jezusa Chrystusa jest podsumowaniem wyjaśnienia tego kim Jezus jest i co dla nas uczynił. Słowo “ewangelia” dosłownie oznacza ” dobra nowina”. Jest to dobra nowina, ponieważ jest odpowiedzią na problem. Co więc jest tym problemem?
Problemem jest to, że nikt nie zasługuje na niebo.
Czy to Chrześcijanie,Katolicy, Muzułmanie, Żydzi, Buddyści, Ateiści….nikt nie zasługuje na niebo. Nikt nie jest godny aby iść do nieba. Nie ma znaczenia to, że udzielasz się charytatywnie, że pomagasz chorym czy starszym, nie ważne że chodzisz do kościoła co niedzielę i spełniasz jakieś religijne obowiązki. Nie czyni cię to godnym nieba.
Być godnym oznacza zasłużyć na coś. Czy myślisz, że zasłużyłeś aby iść do nieba po śmierci? Czy zasługujesz na wieczność i pokój w zamian za życie jakie prowadzisz?
Jeśli myślisz tak jak większość ludzi, to wydaje ci się, że w porównaniu z innymi wcale nie jesteś taki zły. Nikt nie jest doskonały, wiadomo, ale nie jesteś też złym człowiekiem.
Jeśli Bóg stworzył wszechświat, to On jest naszym sędzią moralnym. To On decyduje o tym, co jest dobre a co złe. Bóg jest sędzią sprawiedliwym. Jak więc sprawiedliwy sędzia osądza nasze złe czyny?
“Niechaj ustanie nieprawość występnych, a sprawiedliwego umocnij, Boże sprawiedliwy, Ty, co przenikasz serca i nerki. Tarczą jest dla mnie Bóg, co zbawia prawych sercem. Bóg – Sędzia sprawiedliwy, Bóg codziennie pałający gniewem. Jeśli się [kto] nie nawróci, miecz swój On wyostrzy; przygotuje na niego pociski śmiertelne, sporządzi swe ogniste strzały.” (Psalm 7:10-14).
Na pewno zdarzyło ci się niejednokrotnie skłamać, ukraść ( chociażby lizaka w dzieciństwie), powiedzieć raniące słowo. A może jest ktoś, kogo nienawidzisz? Jezus powiedział, że nienawiść równa jest morderstwu, a pożądliwy wzrok równy jest cudzołóstwu. Tak samo jak lekkomyślne używanie imienia Boga…
Powiesz, że tak, no ale co z tego, każdy tak robi, a i tak mam na koncie więcej dobrych uczynków niż złych. Nie piszę tego po to, aby cię zdołować, albo dlatego że uważam iż jestem kimś lepszym. Chodzi o to, aby poznać Boże standardy, a biblia mówi, że Bóg jest Święty i brzydzi się grzechem, nieważne czy jest to w naszych oczach duży grzech czy mały. “Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć….” ( Rzymian 6:23). Wieczna śmierć, oddzielenie od Boga, jest za jakikolwiek grzech. Dlaczego więc tak jest? Dlaczego taka wysoka poprzeczka? Kto więc może iść do nieba, skoro wszyscy zgrzeszyli? ( Rzymian 3:23)
Odpowiedzią na to pytanie, dlaczego tak jest, jest charakter Boga. To charakter Boga jest dla naszej grzesznej natury problemem. Bóg jest ” Święty Święty Święty” i dlatego jesteśmy od Niego oddzieleni. On jest jak nic co widzimy i znamy. Biblia mówi, że Bóg jest Święty, ale też że jest dobry, sprawiedliwy i że Bóg jest miłością. Bóg stworzył nas w miłości i kocha nas. Bóg kocha cię. Pomimo wszystkich naszych grzechów, Bóg wciąż nas kocha. Stworzył nas właśnie po to, abyśmy mieli z Nim relację i abyśmy cieszyli się z Jego obecności. To grzech to wszystko zniszczył. Przez grzech Adama, odziedziczyliśmy jego grzeszną naturę, czego konsekwencją jest oddzielenie od Boga.
Ponieważ wszyscy jesteśmy winni, nikt z nas nie zasłużył sobie na wieczność w niebie. Jednak Bóg w swojej niepojętej przez nas miłości dał rozwiązanie. To właśnie teraz jest moment, kiedy można powiedzieć o ” dobrej nowinie”, o ewangelii Jezusa Chrystusa. To On jest rozwiązaniem na nasz problem. To Boży Syn, Jezus Chrystus. ” Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.” ( Jana 3;16). Tylko Jezus był bez grzechu i tylko On jest godny, aby być w obecności Bożej. Tylko Jezus, Mesjasz, żył życiem godnym Bożego standardu, tylko Jezus kochał miłością bezwarunkową i tylko Jezus wypełnił doskonale Boże prawo. “A głos z nieba mówił: Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. ” ( Mateusza 3;17). Jezus nie tylko po to przyszedł na ziemię, aby dać nam wzór i świadectwo świętości i miłości, ale przyszedł również po to, aby umrzeć. Zamiast mnie i ciebie. Jezus poniósł nasze grzechy na krzyż. On wziął je na siebie. Taka była wola Ojca. Jezus sam stał się ofiarą przebłagalną za nasze grzechy. Co za niesamowity akt posłuszeństwa Jezusa wobec Ojca! Co za niezwykły akt Bożej nieskończonej miłości wobec człowieka! Dlatego nasze zbawienie może być tylko i wyłącznie w Jezusie Chrystusie. ” Wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu, na własne bowiem uszy usłyszeliśmy i jesteśmy przekonani, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata.” ( Jana 4:42).
Co to więc właściwie znaczy wierzyć w Jezusa Chrystusa?
Jeśli wierzysz w Jezusa, przyznajesz się do tego, w jakim jesteś położeniu. Rozumiesz, że przez swoje grzechy jesteś bez żadnej nadziei na zbawienie. Rozumiesz, że jesteś w buncie przeciwko Bogu przez swoją grzeszną naturę. Kiedy pierwszy raz, świadomie przychodzisz do Chrystusa, wyznajesz swoje grzechy, odwracasz się od nich. Kiedy w pokorze wyznasz swoje grzechy Bogu i poprosisz Ojca o przebaczenie, Bóg da ci obietnicę, że twoje grzechy zostały ofiarowane na krzyżu Golgoty dwa tysiące lat temu. W tym momencie Bóg zmazuje twoje winy świętą krwią Jezusa Chrystusa.
“A Bóg w ten sposób spełnił to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że Jego Mesjasz będzie cierpiał. Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone” ( Dzieje Apostolskie 3:18-19).
Skoro twoje grzechy zostały w pełni przebaczone na krzyżu, teraz żyjesz już nie dla siebie, ale żyjesz życiem w pełni oddanym Bogu. Nie należysz już do siebie samego. Wszystko co od tej pory czynisz, jakie słowa wypowiadasz, jak traktujesz innych ludzi, robisz przez Jezusa Chrystusa, który mieszka w tobie. Żyjesz dla Chrystusa, demonstrujesz to, że oddałeś Jemu swoje życie. Masz nowe serce i nowe życie, stare przeminęło.
“Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe. Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa i zlecił na posługę jednania. Albowiem w Chrystusie Bóg jednał z sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo jednania. Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem. On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą. ” ( 2 Koryntian 5:17-21).
Jeśli prawdziwie uwierzyłeś w Jezusa, twoje postępowanie będzie to uwidaczniało. Teraz już nie tylko ty żyjesz w Nim, ale również On mieszka w tobie. Ewangelią dla całego świata jest nadzieja na życie wieczne, wezwanie do upamiętania, zapierania się samego siebie, ukorzenia się przed Bogiem, poddanie się Bożemu autorytetowi, Jego planowi dla naszego życia, posłuszeństwo Jego Słowu ( Biblii).
“I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni”. ( Dzieje Apostolskie 4:12).
“Wchodźcie przez ciasną bramę. Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują.” ( Mateusza 7:13-14).
To Jezus jest tą ciasną bramą, która jest sprzeczna z tym, co widzimy na całym świecie. Droga którą kroczy świat wiedzie do zatracenia. Ta szeroka droga, o której jest tutaj mowa, dotyczy tych wszystkich, którym wydaje się, że wejdą do nieba, bez ewangelii, bez upamiętania, bez narodzenia się na nowo, bez oddania życia Jezusowi Chrystusowi.
“Jezus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem. Nie dziw się, że powiedziałem ci: Trzeba wam się powtórnie narodzić. ” ( Jana 3:5-7).
Jeśli nie jesteś pewien, czy jesteś zbawiony, czytaj codziennie Nowy Testament. Módl się aby Bóg przebaczył ci twoje grzechy. Znajdź biblijnie wierzącą wspólnotę w twoim mieście.
“Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy – bo niektórzy są przekonani, że Pan zwleka – ale On jest cierpliwy w stosunku do was. Nie chce bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia. “. ( 2 Piotra 3:9).